Polityka

Marcowa sesja Rady Miejskiej [LIVE]


Dziś odbywa się comiesięczne posiedzenie Rady Miejskiej. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie, zmianą studium zagospodarowania przestrzennego oraz sieci szkół.

Reklama

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarzy obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu.
 5. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. i uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r. (R-382).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej - szaletów miejskich (R-379).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2020 roku (R-390).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" (R-389).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta Bytomia w zakresie refundacji kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z powrotem w roku szkolnym 2019/2020 (R-380).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy pl. Klasztornym 2 w Bytomiu (R-383).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Bytomiu poprzez przeniesienie jej siedziby do budynku przy ul. Tysiąclecia 7 w Bytomiu i likwidację dotychczasowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Bytomiu (R-384).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu poprzez zmianę siedziby z ul. Doktora Józefa Rostka 16 na pl. Klasztorny 2 (R-385).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy'ego w Bytomiu i likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu (R-386).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Bytomiu z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Bytomiu (R-387).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 im. Matki Ewy w Bytomiu oraz zmiany nazwy Zespołu Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu (R-388).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu (R-376).
 18. Oświadczenia radnych.
 19. Sprawy organizacyjne.
 20. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał i wyniki głosowań

Transmisja on-line

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.