Polityka

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Bytomiu [LIVE]


Dziś Rada Miejska zbiera się na comiesięcznej sesji. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie, planami zagospodarowania przestrzennego, stypendiami dla sportowców i artystów, przystąpieniem do Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz zmianami zasad wynajmowania gminnych lokali.

Reklama

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarzy obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI, XXII, XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu.
 5. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bytomia za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2020 rok (R-371).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Żołnierskiej w Bytomiu - etap I - część wschodnia (R-361).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu - część północna (R-362).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu - część południowa (R-363).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta Bytomia (R-360).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich (R-364).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do zrzeczenia się przez Prezydenta Bytomia w całości odszkodowania za nieruchomości gminne, które stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Wolskiego w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego” (R-365).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do zrzeczenia się przez Prezydenta Bytomia w całości odszkodowania za nieruchomości gminne, które stały się własnością Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom, w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego. Etap 6 – ZRID – Rozbudowa ul. Frycza–Modrzewskiego (odcinek DW 925), ul. Zabrzańska (odcinek DW 925) – budowa ciągów pieszo–rowerowych w Bytomiu” (R-366).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (R-367).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (R-368).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Bytom do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Tarnowskich Górach (R-369).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczno-magazynowe do realizacji usług sprzątania (R-356).
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/195/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia (R-370).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom na lata 2020 – 2026 (R-358).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (R-359).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Bytom (R-357).
 23. Oświadczenia radnych.
 24. Sprawy organizacyjne.
 25. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał i wyniki głosowań

Transmisja on-line

Zobacz też:
Reklama:


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.