Remonty i Renowacje

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość

lechyu odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Ale czy to zabytek ?
#11360

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 12818
 • Otrzymane podziękowania: 442

MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Większość kamienic w starym Rozbarku jest z przełomu XIX i XX wieku - podejrzewam, że są zabytkami :P
#11361

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość

lechyu odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Myślałem o rewitalizacji całego starego miasta. Według mnie powinna być rozłożona na kilka etapów, które zawierałyby w sobie konkretne obszary. Dzięki temu od razu po skończeniu danego etapu w mieście pojawi się całkiem "wypiękniony" konkretny rejon. W odwrotnej sytuacji takich miejsc by długo nie było, a jednostkowe odnawianie losowych kamienic przyniosłoby efekt odwrotny od zamierzonego. Pogłębiony kontrast między odnowiąnym budynkiem i otoczeniem byłby nieciekawy.
Zacząłbym od obszaru okolic pl. Kościuszki dlatego, że wraz z Boulevard powstałby zarazem nowoczesny i tradycyjny, bardzo miejski i reprezentacyjny obszar. Dalej Rynek lub pl. Sikorskiego.
#11454

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 12818
 • Otrzymane podziękowania: 442

MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Masz rację, tylko w niektórych przypadkach konieczny jest natychmiastowy remont i wtedy zrobiłbym wyjątek. Na pierwszy ogień powinien pójść Rynek, ponieważ jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem w Bytomiu (natychmiastowego remontu potrzebuje kamienica na rogu Rynku, Podgórnej i pl. Grunwaldzkiego [ta gdzie jest Cafe Cabaret], bo jedna ściana jest chyba już odchylona od pionu!).

Kolejny do odstrzału powinna być Dworcowa, by jako nasz bytomski "High Street" nie odbiegała atrakcyjnością od galerii na pl. Kościuszki.

W dalszym planie, zrewitalizowane powinny być kamienice wokół przyszłej galerii na pl. Kościuszki, by kontrast pomiędzy budynkiem centrum, a resztą będzie straszny - dobrze, że już kilka kamienic jest tam wyremontowanych, dlatego szok nie będzie taki duży :)

W końcu dochodzimy do pl. Grunwaldzkiego. Jest to jedno z częściej odwiedzanych miejsc w okolicy. Zaraz po remoncie płyty placu zapowiadano remont wszystkich budynków przy nim, ale jak widać, nic w tej sprawie nie zrobiono. Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni.

Reszta rewitalizacji powinna rozchodzić się promieniście od Rynku i Kościuszki w głąb miasta...
#11475

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość

lechyu odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Rewitalizujemy miasto
Blisko siedemdziesiąt osób - urzędników, szefów firm i przedstawicieli biznesu przez dwa dni (12 i 13 kwietnia) uczestniczyło w warsztatach pod nazwą "Cele strategiczne rewitalizacji miasta Bytom" prowadzonych przez prof. Andrzeja Klasika, rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli, specjalisty w zakresie planowania i zarządzania strategicznego.

Bytom z powodu restrukturyzacji przemysłu doznał olbrzymiego uszczerbku w każdej dziedzinie - gospodarczej, społecznej, środowiskowej. Na skutek zamykanych kopalń i hut swoje oblicze zmieniały całe dzielnice. Problemy te znają wszyscy bytomianie. Jednocześnie kulturowo jest to miasto o najbogatszych tradycjach. Trzeba uporządkować pomysły na ożywienie Bytomia i przywrócenie mu należytego miejsca w czołówce miast śląskich - stwierdził prof. Andrzej Klasik.

Uczestników warsztatów podzielono na pięć grup tematycznych, w których na zasadzie "burzy mózgów" analizowano wybrane obszary i tworzono koncepcje, które staną się podstawą do powstania programów w zakresie rewitalizacji gospodarczej, przestrzennej, społecznej, kulturowej i środowiskowej. Grupa musiała utworzyć listę celów, jakie chciałaby osiągnąć w danej dziedzinie dla miasta, sposobów, w jaki je zrealizować oraz przewidywanych efektów.

Duży nacisk położono na wychowanie dzieci i młodzieży pod kątem ich identyfikacji z miastem. Istotne jest też umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, które nie pracują od ponad dwóch lat. Uznano także, że miasto powinno rozwijać się jako ośrodek kultury i nauki. Duży potencjał mają olbrzymie tereny poprzemysłowe oraz pustostany. Już w tej chwili jest wielu zainteresowanych kupnem terenów pod nowe zakłady oraz całych kwartałów budynków. Pojawił się pomysł utworzenia biura kompleksowej obsługi inwestorów.

Efekty dwudniowych warsztatów zostaną opracowane w formie wstępnych projektów do 21 maja, a potem wykorzystane przy tworzeniu programów, na podstawie których będzie można pozyskać środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013.


źródło http://www.um.bytom.pl/
#11678

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 12818
 • Otrzymane podziękowania: 442

MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Świetna wiadomość. Ciekawe kiedy dowiemy się o jakiś konkretach. Bardzo podoba mi się biuro kompleksowej obsługi inwestorów - jeśli będzie to dobrze zorganizowane, to miasto może dzięki temu wiele zyskać...
#11680

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Posty: 12818
 • Otrzymane podziękowania: 442

MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Dziś przechodząc przez Rynek zauważyłem, że na Rynku przed kamienicą nr 25 (ew. 23) postawione jest rusztowanie do pierwszego piętra. Nie orientujecie się, czy może będą remontować tą kamienicę?
#11748

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość

lechyu odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

Samorząd miasta Bytom przystąpił do aktualizacji "Programu rewitalizacji społeczno-ekonomicznej wybranych obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych dla Gminy Bytom na lata 2004-2015".

Program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, wypracowanym przy udziale sektorów: publicznego, prywatnego i obywatelskiego, w którym na podstawie diagnozy stanu miasta ustalono obszary problemowe, a następnie przyjęto wizję ich rozwoju oraz ustalono cele strategiczne.

Rewitalizacja (łac. re+vita: przywrócenie do życia, ożywienie) - w odniesieniu do miasta to planowane działania inwestycyjne, mające na celu przywrócenie bądź wprowadzenie nowych funkcji na danym obszarze miasta. Jest to proces kompleksowy, łączący remonty i modernizacje zdegradowanych zasobów z działaniami zmierzającymi do ożywienia społecznego i gospodarczego, które inicjowane są przez sektory: publiczny, prywatny i obywatelski.

Ostatnim elementem składającym się na program rewitalizacji jest lista projektów rewitalizacyjnych. W tym miejscu zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie do zgłaszania projektów, których realizacja przyczyni się do rewitalizacji Bytomia w sferach: gospodarczej, przestrzennej, społecznej, kulturowej i środowiskowej. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą wypełnienia karty projektu i przedłożenia jej w Biurze Rozwoju Miasta w Bytomiu (pok. 227) oraz przesłania pocztą elektroniczną na adres: lgoczol@um.bytom.pl . Wzór karty projektu można pobrać stąd , bądź bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta (pok. 225). Dodatkowych informacji udziela pracownik biura Lucjan Goczoł pod numerem telefonu 032 283 62 25.

Propozycje projektów można zgłaszać w terminie do 21 maja 2007 r. Projekty zgłoszone po tym terminie zostaną wpisane do bazy projektów i będą brane pod uwagę przy kolejnej aktualizacji programu rewitalizacji.

Dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych

W latach 2007-2013 będzie można uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO). Problematykę rewitalizacji podjęto w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Pod adresem http://rpo.silesia-region.pl/ można zapoznać się z treścią zarówno RPO, jak i Podręcznikiem wdrażania RPO. W ramach tych dokumentów określono m.in.:

Typy projektów podlegających wsparciu:

  1. przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  2. przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  3. przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  4. uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),
  5. kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,
  6. zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
  7. tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa,
  8. zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.[/ul]
  Beneficjenci wsparcia (kto może starać się o wparcie):
   1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
   2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
   3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
   4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
   5. Szkoły wyższe;
   6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
   7. Organizacje pozarządowe;
   8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki mieszkaniowe;
   9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera;
   10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym.[/ul]
   Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR projektów w ramach działania:
   Maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
   Maks. 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji - projekty objęte pomocą publiczną:
    * mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych,
    * średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych;
   Minimalny poziom dofinansowania: 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji.


   źródło http://www.um.bytom.pl/
   #11764

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • Posty: 1228
   • Otrzymane podziękowania: 9

   igor odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   "Zapraszają wszystkich zainteresowanych...." początkowo na tym się zatrzymałem i pomyślałem że każdy moze coś zgłosić. (no ale też nieracjonalne by to było bo w końcu chyba władza wie co trzeba zrobić => między innymi buldożerem wjechac na plac sobieskiego, dworzec PKP wraz z pętlą autobusową, postawić rusztowania dookoła i ludzi do pracy zwołać a po pieniądze do UW w Katowicach :P )
   #11776

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • Posty: 12818
   • Otrzymane podziękowania: 442

   MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   Wczoraj ustawiono rusztowania na całą wysokość kamienicy 23przy Rynku. Szykuje nam się kolejny remoncik :D Rynek nam wypięknieje...

   Swoją drogą, ktoś mógłby podchwycić nasz projekt pomniejszenia Rynku i wykorzystać go w programie rewitalizacji...
   #11788

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • lechyu
   • lechyu Avatar
   • Gość
   • Gość

   lechyu odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   MephiR, może da radę zebrać kilka osób z GKW i wysłać oficjalny list w tej sprawie ? Można dodać też pomysł z malowaniem fasad plomb.
   #11800

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • Posty: 12818
   • Otrzymane podziękowania: 442

   MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   lechyu napisał: MephiR, może da radę zebrać kilka osób z GKW i wysłać oficjalny list w tej sprawie ? Można dodać też pomysł z malowaniem fasad plomb.

   Można pomyśleć. Zaraz się z nimi skontaktuje.
   #11807

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • Posty: 12818
   • Otrzymane podziękowania: 442

   MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   Bodaj od tygodnia rusztowania przed kamienicą przy Gliwickiej zostały rozebrane do połowy, a elewacja nie została jeszcze skończona (nadal przypięta do niej jest siatka zabezpieczająca) - nie wiecie dlaczego tak się stało? A jeśli chodzi o nadbudówkę, to została już skończona razem z dachem. Brakuje tylko okien i tynku :) . Ciekawe tylko, czy wybudują coś z tyłu jak myśleliśmy, czy pozostawią pusty plac...
   #12287

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • Posty: 1596
   • Otrzymane podziękowania: 4

   Robert Czykiel odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   MephiR napisał: Ciekawe tylko, czy wybudują coś z tyłu jak myśleliśmy, czy pozostawią pusty plac...


   A może w tym miejscu miałby się znajdować mini parking dla klientów? Bo wydaje mi się, że gdyby miałaby tym powstać jakaś dobudówka to prace by już ruszyły.
   #12300

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   • Posty: 12818
   • Otrzymane podziękowania: 442

   MephiR odpowiedział w temacie: Remonty i Renowacje

   Jakiś czas temu cyknąłem zdjęcia kamienicy przy Gliwickiej i przy Rynku.

   Gliwicka - jak widać nadbudówka jest już gotowa:
   http://www.bytomski.pl/album_pic.php?pic_id=652
   Do dziś stan tej kamienicy się nie zmienił, a zdjęcie robiłem gdzieś z 1,5 tygodnia temu. Wszystko wygląda na to, że prace stanęły... Tylko dlaczego? Czy będziemy mieć kolejny "Kwartał" w centrum miasta?

   Rynek - rusztowania stoją:
   http://www.bytomski.pl/album_pic.php?pic_id=653
   Tu praca wre i codziennie widać robotników skaczących po rusztowaniach. Ciekawe kiedy skończą elewację :) .

   Szykuję się też zrobić fotę blokowi za żółtym klockiem przy Rynku - jest właśnie przeprowadzana termomodernizacja. Ze względu na ciekawe kształty tego budynku (narożne balkony, gzymsy, wklęsłe elementy etc.) warto się tym zainteresować. Ciekawe, czy zachowają dawne nierówności elewacji, czy wszystko wyrównają...
   #12952

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Moderatorzy: olowpbFantusGhost